§ 1 Postanowienia ogólne oraz informacje o sprzedawcy

Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym zlokalizowanym na platformie internetowej www.faramuszka.pl oferowanych do sprzedaży przez: Faramuszka S.C. Katarzyna Tekieli, Justyna Nazarko z siedzibą w Rybnej, z adresem: ul. Nowy Świat 78, 32­-061 Rybna, o numerze NIP 9442262486, REGON 382081703, adres e-­mail: pracownia@faramuszka.pl, zwanego dalej „Sklepem”.

Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

Terminem Towar określa się rzeczy ruchome, których dotyczy umowa sprzedaży.

W dalszej części Regulaminu osobę zamierzającą dokonać zakupu Towaru w naszym Sklepie internetowym nazywamy „Klientem” lub „Użytkownikiem”.

Zakup towarów w  Sklepie internetowym może być dokonywany wyłącznie przez osoby pełnoletnie albo przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej.

Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług naszego
Sklepu internetowego i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia (o przebiegu transakcji w §4 Regulaminu).

§ 2 Ochrona danych osobowych

Informujemy Państwa, że dane osobowe Klientów Sklepu  podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia i podlegają ochronie stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów. Dane osobowe Użytkownika uzyskujemy w wyniku składania zamówienia przez Klienta na stronie internetowej www.faramuszka.pl

Administratorem zbioru danych osobowych Klientów jest Faramuszka S.C.

Dane osobowe nie są udostępniane innym firmom dla celów marketingowych.

§ 3 Oferowany towar i cena

Wszelkie informacje dotyczące Towarów oferowanych przez Sklep za pośrednictwem www.faramuszka.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są wyłącznie prezentacją produktów oferowanych przez Sklep.

Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN).

Ceny podane w Sklepie nie obejmują kosztów wysyłki.

Część Towaru oferowanego przez Sklep za pośrednictwem www.faramuszka.pl jest dostępna wyłącznie na indywidualne zamówienie klienta. Informacja o dostępności na zamówienie jest zawarta w opisie Towaru. Termin wykonania Towaru jest ustalany indywidualnie z Klientem.

§ 4 Przebieg transakcji

Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, z wyłączeniem okresu urlopowego Sklepu.  Sklep informuje o braku możliwości składania zamówień, ze względu na urlop, za pośrednictwem strony AKTUALNOŚCI www.faramuszka.pl/aktualnosci.

Klient składa zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany na stronie internetowej Sklepu i polecenie „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie po skompletowaniu całości zamówienia i wskazanie w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz płatności, przez wysyłkę formularza zamówienia do Sklepu przez wybór pola „KUPUJĘ I PŁACĘ” w formularzu zamówienia. Przed wysyłką zamówienia do Sklepu podawana jest cena łączna wybranych Towarów, łączny koszt wybranego sposobu dostawy oraz wszelkie inne ewentualne koszty związanie z realizacją zamówienia.

Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury  z załącznikami, faktury korygującej z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, termin, koszt i sposób dostawy. Część towaru oferowanego przez Sklep za pośrednictwem www.faramuszka.pl jest dostępna wyłącznie na zamówienie Klienta. W przypadku tego typu towaru termin jego wykonania i wysyłki jest ustalany indywidualnie z Klientem.

Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy za pomocą systemu przelewy24.pl lub płatności przelewem tradycyjnym.

Sklep  zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.

Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności Towaru. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną wówczas niezwłocznie zwrócone, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

Dowodem zakupu jest potwierdzenie zamówienia wraz z dowodem zapłaty.

§ 5 Płatności

Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon lub imienny dowód zakupu (faktura).

Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.pl lub przelewem na konto bankowe Sklepu.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 6 Koszty i termin wysyłki

Dostawy są realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Towar zamówiony w Sklepie internetowym dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost. Koszt wysyłki jest podawany podczas składania zamówienia.

Sklep oferuje darmową wysyłkę towarów powyżej kwoty zakupu w wysokości 200 zł. Darmowa wysyłka realizowana jest za pośrednictwem kuriera InPost i odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wraz z Towarem, zgodnie z wyborem Klienta, wydawany jest dowód zakupu. W przypadku jego braku Sklep prosi o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braku. Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować Sklep.

§ 7 Warunki zwrotu i anulowania

Klient, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego Towaru.

Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dowód sprzedaży oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. O zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego. Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania  świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.  Zwracany Towar musi być kompletny i w miarę możliwości, zapakowany w oryginalne opakowanie.

W razie ewentualnego zwrotu należy powiadomić sklep o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres pracownia@faramuszka.pl.

Zwrot Towaru do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży (tj. od dnia nadania oświadczenia o odstąpieniu).
Po otrzymaniu przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość zwracanego Towaru oraz kosztów dostawy Towaru do Klienta, jeżeli Klient je uiścił. Koszty zwrotu Towaru do Sklepu ponosi Klient.

Towar wykonany na indywidualne zamówienie klienta nie podlega zwrotowi.  Przez indywidualne zamówienie rozumieć należy również personalizację produktu wedle wskazówek klienta.

Sklep nie wymienia Towaru na inny kolor lub rodzaj. W takim przypadku należy dokonać zwrotu i złożyć nowe zamówienie.

§ 8 Warunki reklamacji

W przypadku niezgodności Towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.

Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu Towaru wraz z opisem niezgodności.

Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

Klient może zgłosić żądanie naprawy Towaru albo wymiany na nowy, a także obniżenia ceny Towaru lub w przypadku istotnej wady może odstąpić od umowy, co wiąże się ze zwrotem pieniędzy.

Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§ 9 Własność intelektualna

Osobiste oraz majątkowe prawa autorskie do wszelkich treści związanych ze świadczonymi usługami przez Sklep są zastrzeżone oraz nie przechodzą na podmiot korzystający ze Sklepu.

Kopiowanie, modernizowanie oraz rozpowszechnianie, w tym rozpowszechnianie w celach zarobkowych wszelkich dokumentów dostępnych w ramach usług świadczonych przez Sklep jest zabronione. Niezastosowanie się do wspomnianej klauzuli będzie wiązało się z dochodzeniem przez Sklep swoich praw oraz zadośćuczynienia za wyrządzoną szkodę przed sądami powszechnymi.